รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ข้อมูลผู้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คุณครูพิชาภพ ครองยุทธ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โทรศัพท์ : 045361180 ,
E-mail :

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์รายวิชา ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์รายวิชา ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์รายวิชา ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์รายวิชา ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน และ คู่มือการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test (Dependent Samples)

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์รายวิชา ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สรุปผลได้ดังนี้
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์รายวิชา ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.21/84.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6814 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.14
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ เมื่อนักเรียนได้รับการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.34 ซึ่งอยู่ในระดับมาก