การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะเคมี รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ว30221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ข้อมูลผู้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นางสาวเพ็ญพร ขจรกลิ่น

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โทรศัพท์ : 045361180 ,
E-mail :

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม

บทคัดย่อ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะเคมี รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ว30221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เรื่อง พันธะเคมี รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ว30221ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะเคมี รายวิชาเคมี เพิ่มเติม ว30221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเดชอุดม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน39 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากห้องเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม

          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะเคมี รายวิชา เคมีเพิ่มเติม ว30221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 7 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธะเคมี รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ว30221 มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .32 – .64 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .48 – .88 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .93 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะเคมีรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ว30221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 15 ข้อ 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านองค์ประกอบ และด้านเทคนิคการน าเสนอ มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .42 – .78 และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89 และ 4) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เรื่อง พันธะเคมี รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ว30211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 17 แผน 25 ชั่วโมงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น วิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ ttest แบบ Dependent