การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ข้อมูลผู้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คุณครูทิพวรรณ สุทธิประภา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โทรศัพท์ : 045361180 ,
E-mail :

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว30241ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว30241ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว30241ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 80 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
เดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 4 ชนิด ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จำนวน 10 แผน 2) ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นข้อสอบปรนัย 1 ฉบับ จำนวน 50 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.40 – 0.70 และค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.21–0.80 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีข้อคำถามรวม 18 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.35–0.81 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมติฐาน (t-test Dependent)
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว30241ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 85.61 /84.15 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. นักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว30241ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว30241ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว30241ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ส่งเสริมความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน ซึ่งครูและผู้สนใจสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี จึงควรเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานต่อไป