การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลผู้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นายกิตติพงษ์ เวียงสมุทร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โทรศัพท์ : 045361180 ,
E-mail :

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ชุดกิจกรรมชุดที่ 5