ลูกจ้างประจำ


นายบุญหนา ลวดทรง
ช่างไฟฟ้า


นายวิจารย์ แสนชาติ
ช่างไฟฟ้า


นายนิคม ทะนา
ช่างไม้


นายบุญส่ง ศรีไชย
ช่างไม้


นายสุรสิทธิ์ ผลดี
ช่างไม้