ฝ่ายบริหาร


นายพิทักษ์  บุญยอ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายชัยวัฒน์  แสงทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพุฒิธร  บุญสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทองสอน  โพธิ์ศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางวิมล  อินธิสอน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน