ครูอัตราจ้าง


นายบุญหลาย กลัวผิด
ครูผู้ทรงคุณค่า


นางสำอางค์ ชะบาศรี
ครูผู้ทรงคุณค่า


นางสาวคริษฐา ทองคำ
งานพัสดุ


นางสุพาภรณ์ โชคเหมาะ
งานพัสดุ


นางสาวอมรรัตน์ ศรีจันทอง
งานการเงิน


นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะบาศรี
งานการเงิน


นางสาวสังวาลย์ วงค์สุทา
งานการเงิน


นางสาวนวลพรรณ จันทพิมพ์
สารบรรณ(การเงิน)


นางศิริรัชนี ระหาญไทย
งานโภชนาการ


นางสาวงามศิริ โฮมหุ้มแก้ว
สารบรรณ(บริหารทั่วไป)


นางสาวเกศราภรณ์ รวมธรรม
สารบรรณ(วิชาการ)


นางสาวจารุวรรณ ศรีลาทอง
งานวิชาการ


นายยุทธพงษ์ มาลา
งานวิชาการ


นางสาวจิรวรรณ อยู่สุข
สารบรรณกลาง


นางสาวเนตรนภา เทนคำปราบ
ห้องสมุด


นางสาวณิชานันท์ พงษ์ด้วง
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน


นายทรงสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
Lab Boy


นางสาวสาวิตรี ทวีศรี
ภาษาไทย


นางสาวศุจินทรา พลอาษา
ภาษาไทย


นายวุฒิชัย จำปาสา
ภาษาจีน


นางสาวปองหทัย เทียมสุวรรณ
ภาษาจีน


Mr.Victor Otieno odhiambo
ภาษาต่างประเทศ


Mr.Kenneth Mochere Ombongi
ภาษาต่างประเทศ


Mr.Hardeep Singh
ภาษาต่างประเทศ


Mrs. Julieta Miranda Mungcal
ภาษาต่างประเทศ


Miss Dorothy Mongeri
ภาษาต่างประเทศ