กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายสมาน โพธิ์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายพีระพงษ์ จำปาวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นายสิทธิกร มูลมั่ง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายรักชาติ ลิ้มจิตรกร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายจิรโชติ ชารีชุม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายศักดา เมคัน
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพงศ์พัฒน์ เจริญเชาว์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอนงค์ศรี โลมากาล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางภัสรา โชคทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวกรกนก คำโกน
ครูผู้ช่วย