กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม


นางพัชร์สินีย์ พรมโลก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางศิวพร หาระสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวชุติภัณฑ์ ธานี
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นายพรเทพ ศาลาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวัฒนา จินดารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเรืองมณี เจริญราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจันทร  หลักรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางแสงจันทร์ คาดสนิท
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรุ่งทิวา  สารเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชร์สินีย์ พรมโลก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพุธกันยา พรมชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายภคพล พรมกอง
ครูชำนาญการ


นางสาวทัณฑิกา ชะบาศรี
ครู


นางพิสมัย ปริหา
ครู


นางศุภรดา วงค์พุทธะ
ครูผู้ช่วย


นายรวีโรจน์ พวงพันธ์
ครูผู้ช่วย


นายปลื้มปิติ จุลโคตร
ครูผู้ช่วย


สิบตำรวจตรีอภิรักษ์ ชุมชาติ
ครูผู้ช่วย


นางสาวจุฑารัตน์ บุญราศรี
ครูผู้ช่วย