กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายสลักเกียรติ ทองทับ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางสุภาวดี ประสระบาล
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

 


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 


นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางสาวนันทพร เวธิตะ
ครู

 


นางสาวอังศุนิตย์ วรรณลี
ครูผู้ช่วย

 


นายอรันยะ บุญสาลี
ครู