กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายสมพงษ์ คุณาพรสถิต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสมสนิท แก้วสง่า
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นายชนะ ศิริวารินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอุทัย แข็งกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธเนตร ฉลวยแสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวีระพร ลาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสิทธิพงษ์ แสงสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุขี บรรลือ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเพ็ญสุดา แข็งกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิจพร สุขสวัสดิ์อำนวย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนราภรณ์ โคลงชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนวลละออง ฉลวยแสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสิรินันท์ ทองพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชัชฎาพร จูมลี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวีรวรรณ หอมชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสาริศา วงค์ไชยา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมุกดา วิถี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิรากานต์ คุณโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวชนนิกานต์ คำจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประวิณา แสงสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนิออน วิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวลำพึง เปี่ยมสติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวราภรณ์ ช่างถม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววรทัย ทองอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิษฐา อักโข
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเพ็ญพร ขจรกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ


นายจักรพันธ์ สุวรรณพิมพ์
ครูชำนาญการ


นายจิรวัฒน์ สิงห์ทอง
ครูชำนาญการ


นายยุทธนา สายพฤกษ์
ครู


นางสาวทิพวรรณ สุทธิประภา
ครู


ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ สุดสุข
ครูผู้ช่วย


นายณฐกฤต ทรัพย์สิน
ครูผู้ช่วย


นางสาวรัตนา สนุกพันธ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวกิตติยวดี สิทธิวรเดช
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุกัญวลี กิ่งสกุล
ครูผู้ช่วย


นางสาวพันคำ เผ่ากันหา
ครูผู้ช่วย


นางสาวกัญญาภัทร เชื้อเคน
ครูผู้ช่วย


นางสาวจิราพร ริทัศโส
พนักงานราชการ