กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิลาวัณย์ ระวะรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางอัจฉรา เทียมสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นายพนม โพธิ์ไกร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายทวีศักดิ์ นำผล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอนุชิต จันทป
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพรรณี จำปาวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอนุชิต จันทป
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรังสิมา พลอาษา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวาสนา กุลพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุมาลี ปะระจะ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววไลลักษณ์ สังข์สาลี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวดวงแข คำศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวภัชชนก ธนชัยวัฒน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปาริฉัตร ไกรสรสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิภาพร เป็นมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวรณิดา อินทร์เลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางณัฐญา ศิริชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเยาวรัตน์ สายโน
ครูชำนาญการ


นางสาวชนิดา โชคเหมาะ
ครูชำนาญการ


นางสาวจิรายุ นาจาน
ครู


นางสาวสุพัตรา ตันเจริญ
ครูผู้ช่วย


นางสาวธิรนันท์ จึงจงสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวปวีณา จังกาจิตต์
ครูผู้ช่วย


นางสาวณิชากร ยศวิไล
ครูผู้ช่วย