กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางโชติกา วรัชจารุกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางจิราพร ศรีสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสุริยันต์ รอดย้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นางดลพร พยัคฆ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมัลลิกา กองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกัลยา ผ่องเมืองปัก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางโชติกา วรัชจารุกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางณัฐธิยา ยาพลัง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรติกร จันทป
ครูชำนาญการ


นางสาวภัทรวดี อุทธา
ครู


ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งสาว ไชยฤทธิ์
ครูผู้ช่วย