กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางดาวิกา  อนุพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสุขฤดี บุญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาววิไลลักษณ์ อักโข
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นายฉลาด อารีย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิรัชต์ ทรัพย์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายปุณณัตถ์ ไกรสรสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพิชาภพ ครองยุทธ
ครูชำนาญการ


นายเอกชัย โด่งวิริยะกุล
ครู


นางทัศนีย์ สิทธิพงษ์ประชา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุบลทิพย์ สิทธิ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุภาพร คำเชื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจิราภา กูฏโสม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกุหลาบ บุญมาทน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกนกอร พันธุ์ไพโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางลินดา กิจไพบูลย์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณปภัช บัวกิ่ง
ครูชำนาญการ


นางสาวไข่ขวัญ ชาปะวัง
ครูชำนาญการ


นางวิไลพร สุขนา
ครูชำนาญการ


นางสาวกรวิภา จิบจันทร์
ครู


นางจรูญรัตน์ ฉลวยแสง
ครู


นางสยุมพร แสนชาติ
ครู


นางสาวศิริประภาพร ศรีรอง
ครูผู้ช่วย