กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
นายไพฑูรย์ กุลพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายวีระ ทองพิทักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสกาวเดือน  ชัยกลาง

ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นายสิทธิพล  ชลธี

ครูชำนาญการพิเศษ


นายยุทธพงษ์  แก้วพล

ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิตยา  พันธ์น้อย

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวขวัญเรือน   หนูย้อย

ครูชำนาญการพิเศษ


นางเนตรนพิศ   จิตรวิขาม

ครูชำนาญการพิเศษ


นางณิชกานต์  นามวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ


นายยศกร   เจริญยุทธ

ครูชำนาญการพิเศษ


นายณัฐพล  ทองทวี

ครูชำนาญการ


นางสาวขวัญใจ   ศิริจันทร์

ครูชำนาญการ


นางสาวศุภมาน   นิชรัตน์

ครูชำนาญการ


นางจิตติมา  โนนน้อย

ครูชำนาญการ


นางสุกันยา  กระก่ำ

ครูชำนาญการพิเศษ


นายชนกรณ์  พิมา

ครูชำนาญการพิเศษ


นายจรรยา  ขนทอง

ครู


นางผกา   โพธิ์ไกร

ครูชำนาญการพิเศษ


นางนงคราญ   ขนทอง

ครูชำนาญการพิเศษ


นางณฐวรรษ์  ไสว

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุภาวดี  มาลี

ครูผู้ช่วย


นางเรวดี   จุลโคตร

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพุทธยา   สารพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนิพาภรณ์   ส่งเสริม

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววรรณภา  พิลาทอง

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวชุติกาญจน์  สมสัตย์

ครูผู้ช่วย