กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางสาววันทนา  วงศ์มั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายยุราช หาระสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นางมยุรี เอกนิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นางยองใย ขัมภรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวกันยกร แสงสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวธีรารัตน์ ตุ้มทอง
ครูผู้ช่วย