ประกาศโรงเรียเดชอุดม เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อันดับสำรอง)

ประกาศโรงเรียเดชอุดม เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อันดับสำรอง)