การรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนเดชอุดม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
จำหน่ายเอกสารประกอบการสมัคร วันที่ ๑๕-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.–๑๕.๐๐ น.
‍ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
✅วันรับสมัคร วันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเดชอุดม http://www.detudom.ac.th/regs64/
✅วันสอบคัดเลือก วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔
✅วันประกาศผลสอบ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔
✅วันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
‍ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
✅วันรับสมัคร วันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเดชอุดม http://www.detudom.ac.th/regs64/
✅วันสอบคัดเลือก วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔
✅วันประกาศผลสอบ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
✅วันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
ประเภทห้องเรียนปกติ
จำหน่ายเอกสารประกอบการสมัคร วันที่ ๑๙-๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.–๑๕.๐๐ น.
‍ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
✅วันรับสมัคร วันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเดชอุดม http://www.detudom.ac.th/regs64/
✅วันสอบคัดเลือก วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
✅วันประกาศผลสอบ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
✅วันมอบตัวนักเรียน วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
‍ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
✅วันรับสมัคร วันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเดชอุดม http://www.detudom.ac.th/regs64/
✅วันสอบคัดเลือก วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
✅วันประกาศผลสอบ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
✅วันมอบตัวนักเรียน วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกาศรับสมัครนักเรียน http://bit.ly/3cr8WJT