การจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ห้องเรียนปกติ ประเภท นักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม)