ประวัติโรงเรียนเดชอุดม

วันที่  17  พฤษภาคม  2509  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น  ได้ชื่อว่า “มัธยมศึกษาตอนต้น” สายสามัญอำเภอเดชอุดม (ที่ดินแปลงที่ 1)  โดยมีนายคมกริช  กอราช  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก
วันที่  26  ตุลาคม  2509  ได้รับอนุญาตให้ตั้งชื่อและอักษรเป็นโรงเรียน “เดชอุดม” และใช้อักษรย่อว่า อ.บ.  70
วันที่  14  ตุลาคม  2509  นายเกษม  คำทวี  ได้รับคำสั่งจากกรมวิสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา  2512  เปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และเข้าร่วมโครงการมัธยมแบบผสม  แบบ  2  รุ่น  2      เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2512

ปีการศึกษา  2514  เข้าโครงการ “ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมช.)  รุ่น  8”

ปีการศึกษา  2516 ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่ดินแปลงใหม่ที่ประชาชนบริจาคเงินซื้อและอยู่มาจนถึงปัจจุบัน  คือเลขที่  377  หมู่   19 บ้านชัยอุดม  ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   (เส้นทางเดชอุดม – อุบลราชธานี)

ปีการศึกษา  2520  เปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา  2526  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา  2527  ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน  ช.ก.ท.  ระดับจังหวัด  จังหวัดอุบลราชธานี  ครั้งที่  3

ปีการศึกษา  2530 ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดอุบลราชธานี    กลุ่มที่  4

ปีการศึกษา  2533  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2533

ปีการศึกษา  2534 – 2537 ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 4

ปีการศึกษา  2535 ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยบริการแนะแนวประจำจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี   แห่งที่  2

ปีการศึกษา  2536 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)   จังหวัดอุบลราชธานี  แห่งที่  2

ปีการศึกษา  2542 ได้รับคัดเลือกให้เป็น

–  ห้องสมุดขนาดใหญ่และพิเศษดีเด่น  จังหวัดอุบลราชธานี
–  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชากิจกรรม  จังหวัดอุบลราชธานี  แห่งที่  2
–  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  จังหวัดอุบลราชธานี  แห่งที่  2
–  ที่ตั้งสำนักงานบริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มที่  4
–  ที่ตั้งสำนักงานบริการสหวิทยาเขตเดชอุดม

ปีการศึกษา  2543 ได้รับคัดเลือกให้เป็น

–  โรงเรียนในโครงการเงินกู้ธนาคารโลก  ADB
–  โรงเรียนแกนนำการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสหวิทยาเขตเดชอุดมและเขตการศึกษา  10
– ห้องสมุดมาตรฐานดีเด่น  กรมสามัญศึกษา

 ปีการศึกษา  2544  ได้รับคัดเลือกให้เป็น
–  โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พลังงานตามโครงการอาคารของรัฐ
–  ห้องสมุดดีเด่นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
–  โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น
–  โรงเรียนที่จัดจริยศึกษาดีเด่น  ระดับมัธยมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
–  สถานศึกษาดีเด่นในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรมสามัญศึกษา
–  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  “หนูน้อย ส.ค.บ.”  ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ปีการศึกษา  2545 ได้รับคัดเลือกให้เป็น
–  โรงเรียนแกนนำ (เครือข่าย)  การใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  2544
–  ศูนย์ข่าวเยาวชนอุบลราชธานีแห่งที่  2  เป็นความร่วมมือขององค์การยูนิเซฟกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา  2546 ได้รับคัดเลือกให้เป็น

–  โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันจากโครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” ประจำอำเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี
–  โรงเรียนยอดนิยมจากโครงการ “โรงเรียนยอดนิยม” ประจำเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต  5  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
–   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศห้องสมุดดีเด่นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เขตการศึกษา 10
–  ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการภายนอก  (สมศ)

ปีการศึกษา  2548  โรงเรียนเดชอุดมได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  เมื่อวันที่  24  มกราคม  2549

ปีการศึกษา  2549   ได้รับคัดเลือกให้เป็น  –  โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

ปีการศึกษา  2550  ได้รับคัดเลือกให้เป็น
–  โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ต้านยาเสพติด
–  ศูนย์ฝึกอบรมครูวิชาภาษาไทยของโรงเรียนในฝัน จังหวัดอุบลราชธานี
–  ศูนย์ฝึกอบรมครูวิชาภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในฝัน  จังหวัดอุบลราชธานี
–  ศูนย์ฝึกอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในฝัน  จังหวัดอุบลราชธานี
–  โรงเรียนเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง  (Project citizen Thailand)

ปีการศึกษา 2551   ได้รับคัดเลือกให้เป็น

 –   ศูนย์พัฒนาวิชาการโรงเรียนในฝันวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี
–   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พุทธศักราช 2551 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
–   เป็นที่ตั้งกองบังคับการนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเดชอุดม

ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนเครือข่าย (นำร่อง) การใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ปีการศึกษา 2553  ได้รับคัดเลือกให้เป็น
–  โรงเรียนในโครงการ(มัธยมศึกษา)โรงเรียนมาตรฐานสากล
–   โรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
–   โรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ห้องเรียนสอวน.) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
–   โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก้าวกระโดด จังหวัดอุบลราชธานี

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเดชอุดม
– ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาภายนอก หรือ สมศ.

            ในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเดชอุดม ได้ดำเนินการจัดการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน  3,715  คน  ผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ยาม และพนักงานทำความสะอาด จำนวน  234  คน  รวมบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน  3,949 คน