อาคารสถานที่

สารสนเทศเกี่ยวกับอาคารสถานที่

โรงเรียนเดชอุดม มีที่ดิน อาคารเรียนและอาคารประกอบแหล่งเรียนรู้

 

ที่ดิน

ความพร้อมด้านที่ดิน อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเดชอุดม มีที่ดิน อาคารเรียนและอาคารประกอบแหล่งเรียนรู้ ดังนี้

ทีดินแปลงที่ 1 เป็นที่ตั้งโรงเรียนเดิมก่อนย้าย       พื้นที่ 13 ไร่ 200 ตารางวา
ที่ดินแปลงที่ 2 เป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน              พื้นที่ 37 ไร่ เศษ

ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเดชอุดม (โดยนายประมวล  แสวงสาย ตำแน่งผู้อำนวยการโรงเรียน)
ได้จัดซื้อแปลงที่ดิน เพิ่ม พื้นที่ ประมาณ 5 ไร่ เศษ
  ที่ดิน แปลงที่ 2 ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียน  ปัจจุบันมีพื้นที่รวม 42  ไร่  200 ตารางวา

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

อาคารเรียน แบบ 216 ก.                                 จำนวน  2  หลัง
อาคารเรียน แบบ 216 ค                                  จำนวน  1  หลัง
อาคารเรียน แบบ   316 ล                                จำนวน  1  หลัง
อาคารเรียน แบบ 324 ล   (อาคารทรงไทย)     จำนวน  1  หลัง
อาคารเรียน แบบ   216 ล   (ปรับปรุง 2546)   จำนวน  1  หลัง
อาคารเรียน แบบ   324 ล/55-ก                      จำนวน  1  หลัง
โรงฝึกงาน แบบมาตรฐาน                                จำนวน  2  หลัง
โรงฝึกงาน แบบ 102/27                                 จำนวน  1  หลัง
หอประชุม แบบมาตรฐาน 002                          จำนวน  1  หลัง (ดัดแปลงเป็นห้องสมุด)
หอประชุม แบบมาตรฐาน 100/27                    จำนวน  1  หลัง (หอประชุมผึ้งหลวง)
บ้านพักครู แบบ 204/27                                จำนวน  3  หลัง
บ้านพักครูแบบมาตรฐาน                                จำนวน  6  หลัง
ห้องน้ำห้องส้วม  แบบ 6 ที่                              จำนวน  6  หลัง

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ห้องโสตทัศนศึกษา                                       จำนวน  1  ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางดนตรี                              จำนวน  1  ห้อง
ห้องศึกษาค้นคว้าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต         จำนวน  1  ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์                    จำนวน  6  ห้อง
ห้องสมุด                                                      จำนวน  1  ห้อง
อาคารโรงฝึกงาน                                         จำนวน  3  หลัง
ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ                   จำนวน  2  ห้อง

สนามกีฬา

สนามฟุตบอล ขนาด 90X110 เมตร           จำนวน  1 สนาม
สนามบาสเก็ตบอล คสล.                           จำนวน  0  สนาม (มีชั่วคราว)
สนามตะกร้อ                                             จำนวน 0 สนาม (มีชั่วคราว)
สนามวอลเลย์บอล                                     จำนวน   0 สนาม  (มีชั่วคราว)

ข้อมูลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ

ประเภทห้องเรียน

จำนวนห้อง

คิดเป็นร้อยละ

ห้องเรียน

59

71

ห้องพิเศษ

11

11

-ห้องวิทยาศาสตร์

6

6

-ห้องดนตรี

1

1

-ห้องคหกรรม

1

1

-ห้องคอมพิวเตอร์

1

1

ห้องบริการ

1

1

-ห้องผู้บริหาร

1

1

-ห้องพักครู

9

9

-ห้องแนะแนว

1

1

-ห้องโสตทัศนศึกษา

1

1

-ห้องพยาบาล

1

1

-ห้องสมุด

1

1

-ห้องธุรการ/การเงิน

1

1

-ห้องพัสดุและเก็บของ

1

1

ห้องวิชาการ/ทะเบียน วัดผล

1

1

รวม

104

100