สัญลักษณ์ ตรา และเพลงโรงเรียน

ตราโรงเรียน


 อักษรย่อโรงเรียน

ด. ด.

ปรัชญาโรงเรียน

 “ ศึกษาดี  มีจรรยา  กีฬาเด่น”

ศึกษาดี           หมายความว่า    มีความรู้ดี
มีจรรยา          หมายความว่า    มีความประพฤติดี
กีฬาเด่น          หมายความว่า    มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

คติธรรม

ทนโต  เสฎโฐ  มนุสเสสุ
ในมนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้ว  เป็นผู้ประเสริฐสุด

คติพจน์ประจำโรงเรียน

“ผึ้งหวงรวงรัง เหมือนดั่งเราหวงแผ่นดิน”

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เด็กมีสุนทรียภาพ

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

สีประจำโรงเรียน

สีเทาแดง

สีเทา
เป็นสีของมันสมอง  หมายถึง  ความเฉลียวฉลาดหลักแหลม  มีเหตุผล  ใฝ่เรียน   และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
สีแดง
เป็นสีแห่งความเป็นผู้ดี  มีวินัย  กล้าหาญ  เสียสละ  สามัคคี