วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์  (Vision)

                          “โรงเรียนเดชอุดม  จัดการศึกษา  มุ่งพัฒนาผู้เรียน  เป็นเลิศทางวิชาการ  ประสานชุมชน
      ดำรงตนมีระเบียบวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล”

 

พันธกิจ  (Mission)

1) ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในด้านจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด
2) พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  รักษ์ความเป็นไทย สู่ความเป็นพลโลก
และมีวิถีชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ภาษา เทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี
กีฬาด้วยความเสมอภาคและทั่วถึง
4) พัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม
เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5) บริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลด้วยระบบคุณภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล

 

เป้าประสงค์  (Corporate Objective)

1) ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถพัฒนาตนเอง สู่ความเป็นเลิศและพลโลก
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ร่มรื่น สวยงาม เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Characteristics)

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัยและใส่ใจความสะอาด
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ