ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน


โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  29  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่   377  หมู่   19   บ้านชัยอุดม ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์  34160
โทรศัพท์   0-4536-1180   โทรสาร  0-4536-1176
เว็บไซต์โรงเรียน   http://www.detudom.ac.th
e-mail : info@detudom.ac.th

 

บุคลากร  นักเรียน จำนวน  3,741 คน ครูและพนักงานราชการ 183 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 17 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 220 คน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีเขตพื้นที่บริการ 5 ตำบล  ได้แก่ ตำบลเมืองเดช  ตำบลโพนงามตำบลกลาง ตำบลกุดประทาย ตำบลคำครั่ง

ขนาดของโรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 3,741  คน

ผู้บริหารโรงเรียน นายสุรชัย      พันธ์โสรี       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา

        โรงเรียนเดชอุดมโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีการส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากร มีความรู้ และประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถจำแนกรายละเอียดของครู และบุคลากรของสถานศึกษาได้

 

ตำแหน่งบุคลากร

เพศ

วุฒิการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

  1. ผู้บริหารสถานศึกษา

5

5

5

  2. ข้าราชการครู

59

116

175

79

96

  3. พนักงานราชการ

5

3

8

7

1

  4. ครูอัตราจ้างชาวไทย

2

3

5

5

  5. ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ

3

2

5

5

  6. ลูกจ้างประจำ

5

5

5

  7. ลูกจ้างชั่วคราว

5

12

17

17

รวม

84

136

220

22

96

102

คิดเป็นร้อยละ

36.5

59.13

95.65

9.57

41.74

44.35

รายละเอียดบุคลากรของโรงเรียนเดชอุดม (ข้อมูล 11 พฤษภาคม 2560)