ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา

โรงเรียนเดชอุดมโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีการส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากร มีความรู้ และประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถจำแนกรายละเอียดของครู และบุคลากรของสถานศึกษา

ตำแหน่งบุคลากร

เพศ

วุฒิการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

1. ผู้บริหารสถานศึกษา

5

5

5

2. ข้าราชการครู

59

116

175

79

96

3. พนักงานราชการ

5

3

8

7

1

4. ครูอัตราจ้างชาวไทย

2

3

5

5

5. ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ

3

2

5

5

6. ลูกจ้างประจำ

5

5

5

7. ลูกจ้างชั่วคราว

5

12

17

17

รวม

84

136

220

22

96

102

คิดเป็นร้อยละ

36.5

59.13

95.65

9.57

41.74

44.35

 

ความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร

โรงเรียนเดชอุดม จัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก มีความรู้และทักษะในสาระการเรียนรู้นั้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน บรรลุตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่กำหนด มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้ตรงตามสายงานที่โรงเรียนต้องการ การสอนตรงตามวิชาเอกจึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงขีดความสามารถของบุคลากร  สถิติการเลื่อนวิทยฐานะของครู  แสดงให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ที่เพิ่มขึ้นทุกปี

ปีการศึกษา

ครูทั้งหมด

สอนตรงเอก

คิดเป็นร้อยละ

2557

149

142

95.30

2558

151

146

96.02

2559

151

146

96.02

แสดงการเปรียบเทียบจำนวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ปีการศึกษา 2557-2559

 

วิทยฐานะ

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ครูผู้ช่วย

1

2

3

ครู

11

10

11

ชำนาญการ

19

18

12

ชำนาญการพิเศษ

118

121

125

รวม

149

151

151

แสดงการเปรียบเทียบสถิติการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูโรงเรียนเดชอุดม

 

ปีการศึกษา

จำนวนครู (คน)

จำนวนนักเรียน (คน)

สัดส่วนครูต่อนักเรียน

2557

144

3,816

1 : 27

2558

146

3,741

1 : 26

2559

151

3,537

1 : 24

แสดงสัดส่วนของจำนวนครูสายปฏิบัติการสอนต่อจำนวนนักเรียน

 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

 

สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน

สาขาวิชา

จำนวน (คน)

ภาระงานสอนของครูเฉลี่ย 1 คน
ในแต่ละสัปดาห์ (ชม./สัปดาห์)

1. บริหารการศึกษา

5

2. คณิตศาสตร์

26

18

3. วิทยาศาสตร์

38

16

4. ภาษาไทย

15

17

5. ภาษาอังกฤษ

30

17

6. สังคมศึกษา

21

17

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

25

15

8. สุขศึกษาและพลศึกษา

12

16

9. ศิลปศึกษา

9

17

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6

13

เฉลี่ย

187

16.22