ครูโรงเรียนเดชอุดม ร่วมรับการนิเทศ ตรวจ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพม 29 และคณะศึกษานิเทศ ในวันที่ 22 มิ.ย 2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเดชอุดม ได้รับการนิเทศ ตรวจ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 29 และคณะศึกษานิเทศ และได้มอบนโยบายเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2 โรงเรียนเดชอุดม.. By Tanachat Harasan