ภาพกิจกรรม การรับการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเดชอุดม รับการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) พร้อมคณะ
ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี