ประกาศคำสั่ง
โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29                

เรื่อง ประกาศปิดทำการ ครูอบรม PLC
ที่ 2560
สั่ง ณ วันจันทร์ 19 มิถุนายน 2017
ลงนาม โดย     นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม
ประกาศ โดย    sukunya

ประกาศปิดทำการ ครูอบรม PLC

PLC