ประกาศคำสั่ง
โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29                

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
ที่ 1014/2560
สั่ง ณ วันอังคาร 12 กันยายน 2017
ลงนาม โดย     นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม
ประกาศ โดย    admin

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

Doc1