ประกาศคำสั่ง
โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29                

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง กรรมการคุมสอบกลางภาค 1/60
ที่ 700/2560
สั่ง ณ วันพฤหัส 06 กรกฎาคม 2017
ลงนาม โดย     นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม
ประกาศ โดย    sukunya

คำสั่งแต่งตั้ง กรรมการคุมสอบกลางภาค 1/60

midterm1-๒๕๖๐