ประกาศคำสั่ง
โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29                

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 1/2560
ที่ 460/2560
สั่ง ณ วันจันทร์ 08 พฤษภาคม 2017
ลงนาม โดย     นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม
ประกาศ โดย    sukunya

คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 1/2560

teacher1-2560