ประกาศคำสั่ง
โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29                

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
ที่ 742/2560
สั่ง ณ วันอังคาร 18 กรกฎาคม 2017
ลงนาม โดย     นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม
ประกาศ โดย    sukunya

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มบริหารวิชาการ

board vichakan