ประกาศคำสั่ง
โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29                

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินเพื่อขอรับรางวัล OBECQA
ที่ 459/2560
สั่ง ณ วันจันทร์ 08 พฤษภาคม 2017
ลงนาม โดย     นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม
ประกาศ โดย    sukunya

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินเพื่อขอรับรางวัล OBECQA

OBECQA-2