ประกาศคำสั่ง
โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29                

เรื่อง คำสั่งคุมสอบ PISA ครั้งที่ 2
ที่ 912/2560
สั่ง ณ วันจันทร์ 21 สิงหาคม 2017
ลงนาม โดย     นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม
ประกาศ โดย    sukunya

คำสั่งคุมสอบ PISA ครั้งที่ 2

PISA60-2