ประกาศคำสั่ง
โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29                

เรื่อง คำสั่งคุมสอบ PISA ครั้งที่ 1
ที่ 640/2560
สั่ง ณ วันพฤหัส 22 มิถุนายน 2017
ลงนาม โดย     นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม
ประกาศ โดย    sukunya

คำสั่งคุมสอบ PISA ครั้งที่ 1

PISA60 -1