โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ม.5

โรงเรียนเดชอุดมได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายธรรมะ เพือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ณ ศูนย์พุทธธรรมพรมหวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ในวันที่ 25-27 กันยายน 2560