ประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ปี60

การประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับสหวิทยาเขต 6
วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนเดชอุดม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ