ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว ด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนเดชอุดม
เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว ด้วยเหตุพิเศษ

ตามที่ เกิดพายุดีเปรสชั่น มีฝนตกหนัก ต่อเนื่อง ทําให้น้ําท่วมและถนนชํารุดหลายสาย เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาโรงเรียน/มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของนักเรียน ครู – บุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน/ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

อาศัยอํานาจตาม ข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิด สถานศึกษา พ.ศ. 2559 โรงเรียนเดชอุดม จึงประกาศหยุดเรียน ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 รวม 2 วัน กําหนดสอนชดเชยภายหลัง หากมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2562

 

(นายชัยวัฒน์ แสงทอง)

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง

ผู้อํานวยการโรงเรียนเดชอุดม