ประชุมงานวัดผลและทะเบียนนักเรียน

นางวิมล  อินธิสอน  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเดชอุดม  สพม.29 ประชุมเจ้าหน้าที่งานวัดผล และทะเบียนนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและขยายผลการใช้งานโปรแกรม SGS ในปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องคลังทฤษฎี อาคาร1 โรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม