การประเมิน OBECQA

โรงเรียนรับการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  OBECQA  วันที่ 26 กันยายน 2560
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2